REGULAMIN korzystania z usługi I'm Studio​

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2019 r. i jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów studia I’m Studio, świadczącego usługi sportowo – rekreacyjne z zakresu fitness, terapii ruchem na rzecz klientów indywidualnych oraz firm. Odrębnym regulaminem objęte są usługi przeprowadzania treningów personalnych.

Z usług studia mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz osoby posiadające karty partnerskie.

ZASADY OGÓLNE

Wstęp do studia jest możliwy tylko za okazaniem karnetu/abonamentu, bądź kart: Multisport Plus, Multisport Classic, Multisport Light/Student/Senior, FitSport i FitProfit, czy sms Medicover Sport oraz PZU Sport.

Karnet/abonament wystawiany jest imiennie i może być używany jedynie przez Klienta studia. Nie może być scedowany na rzecz innej osoby (chyba, że na warunkach cesji). Klient nie może nikomu pożyczać swojego karnetu/abonamentu, ani zezwalać na jego użycie osobie nieuprawnionej. Udostępnienie karnetu/abonamentu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje natychmiastowym unieważnieniem karnetu/abonamentu.

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług studia od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.

WARUNKI PRZEBYWANIA NA TERENIE STUDIA/sposób funkcjonowania studia

 • Wejście na teren studia jest możliwe jedynie za okazaniem ważnego karnetu/abonamentu lub kart Multisport, FitProfit, FitSport oraz sms Medicover Sport czy PZU Sport
 • Po przyjściu do studia należy obowiązkowo okazać karnet/abonament/kartę/sms upoważniający do korzystania z usług studia
 • Pracownik studia w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do studia.
 • Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony na recepcji studia.
 • Z usług studia, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we wszystkie dni otwarcia studia:
  Poniedziałek – piątek: 8.00 – 11.00 – tylko zajęcia grupowe
  Poniedziałek – piątek: 15.00-21.00 – zajęcia grupowe i siłownia
  Sobota: 9.00 – 14.00 – zajęcia grupowe i siłownia

Studio jest zamknięte w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Święto Trzech Króli, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. Studio przedłuża jednak ważność karnetów, obejmujących dni świąteczne. Każdorazowo właściciel studia może również podjąć decyzję o otwarciu go w niektóre z w/w dni.

 • Studio zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia oraz zmian w grafiku zajęć w okresie wakacji, okresach świąt lub prac remontowych na terenie studia.
 • Studio może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, personel powiadomi o tym Klientów z pięciodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie studia, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie karnety/abonamenty umożliwiające korzystanie z usług studia zostaną automatycznie przedłużona o ilość dni, w jakich studio było nieczynne. Jeśli studio zostanie zamknięte z przyczyn niezależnych od właściciela lub z powodów zaistniałego nagle niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia i/lub życia Klientów, karnet nie ulega przedłużeniu.
 • Zajęcia grupowe prowadzone są wg grafiku umieszczonego na stronie internetowej studia: www.imstudio.eu w zakładce „REZERWACJE” oraz na kartach informacyjnych dostępnych w recepcji klubu.
 • Z uwagi na limitowane ilości miejsc na zajęciach Klient zobowiązany jest każdorazowo do zapisania się na zajęcia w odpowiednio wcześniejszym terminie. Nie pojawienie się na zajęciach i nie odwołanie uczestnictwa w nich telefonicznie do dwóch godzin przed zajęciami skutkuje ściągnięciem danej godziny z karnetu (w przypadku Klientów karnetowych) lub obłożeniem karą 16zł (w przypadku Klientów Multisport , Fitprofit, FitSport, Medicover Sport i PZU Sport)
 • Klient posiadający ważny karnet bądź kartę Multisport Classic, , FitProfit, FitSport oraz będąc partnerem Medicover Sport czy PZU Sport, może dokonywać rezerwacji zajęć w następujący sposób:
  osobiście w recepcji po okazaniu karnetu czy karty,
  telefonicznie
  przez stronę internetową www.imstudio.eu w zakładce „REZERWACJE”, korzystając z opcji: „Zarezerwuj zajęcia”
 • Rezerwację można odwołać najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, a zajęcia poranne do godziny 19 dnia poprzedniego.
 • Na zajęcia obowiązują zapisy których można dokonywać maksymalnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem na maksymalnie 7 zajęć.
 • Osoba z Karnetem która nie dokonała zapisu na zajęcia, zobowiązana jest do ustąpienia miejsca osobie zapisanej na zajęcia
 • Klient jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 • Klient zobowiązany jest zakończyć ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem studia i opuścić je nie później niż o godzinie zamknięcia.
 • Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać 3 osób. Odwołanie zajęć odbywa się telefonicznie bądź za pomocą sms na 2 godziny przed ich planowanym odbyciem się.
 • Studiu przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej i/lub stronie internetowej studia.

ZACHOWANIE SIĘ W STUDIU

 • Wszelkie torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni, a rzeczy cenne w szafkach.
 • Za zgubienie lub zabranie kluczyka do szafek klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 20 zł.
 • Studio nie będzie ponosiło odpowiedzialności za rzeczy Klientów umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione w salach ćwiczeniowych czy na siłowni, chyba, że szkoda poniesiona przez Klienta wynika z ewidentnej winy pracownika studia.
 • Szafki w studiu będą opróżniane każdej nocy, a ich zawartość będzie przechowywana przez 7 dni, na koszt i ryzyko osoby, która taką zawartość pozostawiła w szafce. Rzeczy pozostawione w studiu i nieodebrane w odpowiednim czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane. Studio jest uprawnione do naliczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie rzeczy pozostawionych w szafkach.
 • Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznik i używanie go podczas zajęć fitness jak również na siłowni.
 • Na zajęciach i na siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło oraz wygodny, nie krępujący ruchów strój sportowy. Brak takiego ubioru uniemożliwia wzięcie udziału w zajęciach czy odbycia treningu na siłowni.
 • W strefie łazienek należy używać obuwia zapobiegającego poślizgnięciom (np. klapki).
 • Nie wolno wnosić na salę szklanych i otwartych naczyń.
 • Na teren siłowni i sali fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 • Osoby korzystające obiektu zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 • Za wszelkie szkody powstałe na terenie studia z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
 • Z pomieszczeń i urządzeń studia Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i/lub w sposób wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji przekazanej przez personel studia. Studio zastrzega sobie prawo do poproszenia użytkownika, który w opinii personelu studia nie przestrzega tych zasad o opuszczenie obiektu.
 • Klient odpowiedzialny jest za upewnienie się, że korzysta we właściwy sposób z urządzeń i / lub wyposażenia studia (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem Klient ma obowiązek skonsultować się z personelem studia. Korzystanie z urządzeń/sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali
 • Klient jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 • W pomieszczeniach studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków środków dopingujących i stymulujących oraz sterydów. Osoby pod wpływem w/w używek będą wypraszane z obiektu. Osoby przychodzące w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków czy sterydów nie będą wpuszczane. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz handlu w/w używkami.
 • Do sterowania klimatyzacją, wiatrakami, regulacją głośności itp. uprawniony jest tylko pracownik studia. Wszelkie uwagi w tym zakresie Klient proszony jest o przekazywanie personelowi.
 • Klienci studia są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku oraz niezakłócania innym użytkownikom możliwości korzystania z usług studia.
 • Osoby naruszające zasady porządku w studiu będą proszone o jego opuszczenie. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w studiu lub postanowienia niniejszego Regulaminu, studio może unieważnić karnet ze skutkiem natychmiastowym. Również Klientowi przysługuje prawo do unieważnienia karnetu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez studio w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W salach treningowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
  Przy ćwiczeniu z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Niedopuszczalne są krzyki i rzucanie ciężarów oraz zachowania nieprzyzwoite.
 • Osoby przebywające na terenie studia zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły.
 • Za dewastację rzeczy należących do studia oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek marki I’m Studio, Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji studio może odmówić prawa wstępu takiej osobie.
 • Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 • Zabrania się przynoszenia do studia przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren mogłoby utrudnić korzystanie ze studia innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla „bezpieczeństwa osób przebywających w studiu, ich życia oraz zdrowia”.
 • Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren studia.
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie studia a niezawartych w niniejszym Regulaminie.

KONDYCJA PSYCHO-FIZYCZNA KLIENTÓW STUDIA

 • Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. – wzór oświadczenia w załączniku.
 • Personel studia nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
 • W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez studio.
 • Klient nie może korzystać z usług studia, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w obiekcie. W uzasadnionych przypadkach studio może uzależnić zgodę na wstęp do obiektu i/lub sprzedaż usługi od dostarczenia odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego kondycję fizyczną danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.
 • O złym samopoczuciu, urazach, kontuzjach, wszelkich poważnych problemach zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami. 
 • Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki/ek alkoholu lub innych środków odurzających czy stymulujących oraz w przypadku złego samopoczucia.
 • Studio i instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe w obiekcie.
 • W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji; nie później niż przed opuszczeniem klubu w dniu wystąpienia zdarzenia.
 • Klient korzysta z usług studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem studia żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług studia, chyba, że zostało to spowodowane przez studio lub członków personelu, w sposób zawiniony.

SPRZEDAŻ USŁUG

 • Ceny karnetów, stosownych abonamentów oraz wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie www.imstudio.eu oraz w recepcji studia
 • Opłata za karnet/abonament nie zawiera w sobie ubezpieczenia NNW
 • Opłatę za karnet można wykonać bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej/kredytowej oraz gotówką w recepcji studia.
 • Karnet podstawowy ważny jest 28 dni od daty jego aktywacji, a karnety długookresowe są wielokrotnością okresu podstawowego.
 • Karnety/abonamenty zakupione w formie voucheru prezentowego lub wygrane w konkursie organizowanym studio są ważne 28 dni od daty aktywacji lub są wielokrotnością tego okresu w przypadku karnetów długookresowych.
 • Karnet zakupiony w studiu jest aktywowany w momencie dokonywania zakupu chyba, że warunkowo personel studia ustali to z klientem inaczej.
 • Studio wystawia paragony fiskalne oraz na żądanie klienta faktury na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług. W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez I’m Studio należy w recepcji studia pozostawić dane niezbędne do jej wystawienia wraz z oryginałem paragonu fiskalnego w terminie nie późniejszym niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano zakupu.(Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

UNIEWAŻNIENIE/ZAWIESZENIE/CESJA KARNETU/ABONAMENTU

 • W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na wystąpienie istotnych przyczyn, Klient ma prawo odstąpienia od kupowania usług studia i rezygnację z karnetu. Różnica między wykorzystanymi a niewykorzystanymi zajęciami jest mu zwracana na podany przez niego numer konta po przedłożeniu personelowi studia stosownego pisma – wzór pisma w załączniku.
 • W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na wystąpienie istotnych przyczyn, Klient ma prawo do zawieszenia karnetu lub jego przedłużenia. Sposób i czas wykorzystania karnetu/abonamentu jest każdorazowo ustalany indywidualnie, jednak nie może przekroczyć okresu 2 tygodni od momentu końca daty obowiązywania karnetu/abonamentu.
 • Klient na czas choroby, rekonwalescencji, wyjazdu bądź innych okoliczności uniemożliwiających korzystanie z usług studia ma prawo do cesji tymczasowej (do końca czasu obowiązywania karnetu/abonamentu). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do osobistego stawienia się w recepcji klubu, podpisania oświadczenia, w którym zostaną podane dane osobowe osoby trzeciej przejmującej prawa tymczasowego Klienta. Osoba, na którą dokonano cesji karnetu/abonamentu zobowiązana jest podpisać stosowne oświadczenie o przejęciu karnetu/członkostwa na dany okres. Po zakończeniu okresu cesji, Klient przejmuje ponownie wszystkie prawa wynikające z korzystania z usług studia. W okresie trwania cesji, osoba na którą dokonano tymczasowej cesji zobowiązana jest do przestrzegania wszelkich niniejszego Regulaminu. Płatność za okres cesji ponosi Klient.  

ODMOWA WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

 • Studio ma prawo odmówić współpracy z Klientem, jeżeli w opinii pracowników studia nawiązanie/kontynuacja współpracy może zaszkodzić reputacji i interesom studia, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 • Studio ma prawo odmówić współpracy z Klientem, jeśli w opinii pracowników studia nie pozwala na to w sposób widoczny stan jego zdrowia.
 • Współpraca ustaje w momencie całkowitego zakończenia działalności przez studio.
 • O odmowie prawa wstępu do studia Klient zostanie powiadomiony ustnie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika studia.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy jako administratorzy danych osobowych:

 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;
 • Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków,
 • w przypadku żądania usunięcia danych studio blokuje karnet/abonament bez możliwości jego dalszej realizacji czy cesji
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”.
 • Studio nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą Klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.
 • Klienci zobowiązani są do informowania personelu studia o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej. Pisma wysyłane na podane kierownictwu studia adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
 • Konsekwencje w tym konsekwencje prawne podania nieprawidłowych danych ponosi klient.
 • Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez studio wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. Studio ma jednak obowiązek każdorazowo poinformować o tym fakcie Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, jeśli będzie to w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt personelowi studia, studio zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć studia maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celach informacyjnych i marketingowych. Wykorzystywanie ich przez osoby trzecie bez zgodny właściciela studia oraz Klienta jest zabronione.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia studia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnianiem w pierwszej kolejności wspólnego dobra Klientów studia.
 • W przypadkach, w których studio będzie zmuszone dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a komfortem Klientów zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.
 • Jeżeli którekolwiek z w/w regulacji zostanie uznane za nieważne, postanowienie takie będzie usunięte, co nie wpłynie na ważność i skuteczność innych postanowień.
 • Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu
 • Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres imstudio@imstudio.eu.
 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny klubu: I’m Studio, ul. Sukiennicza 4, 87-100 Toruń lub skanem pisma na adres mailowy imstudio@imstudio.eu
 • Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne klienta tj. imię i nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania, numer karnetu, a w przypadku kart partnerskich numer karty oraz opis zaistniałej sytuacji oraz czytelny podpis klienta.
 • Studio niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.