REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH I’m Studio

1. Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest przejść badania okresowe, skonsultować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika zajęć oświadczenia o:
a) braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach,
b) braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,
c) posiadaniu ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
d) zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go.
3. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.
4. Klient zobowiązany jest do informowania na bieżąco o swoim samopoczuciu i stanie zdrowia podczas trwania treningu.
5. Klient powinien jasno określić cel swoich ćwiczeń i słuchać się rad trenera, gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, diety i suplementacji jest gwarantem osiągnięcia celu.
6. Klient powinien zjawiać się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu personalnym). Zalecane jest by pojawiał się 15 min wcześniej celem przygotowania się do treningu i rozgrzania na urządzeniach aerobowych lub w inny sposób.
7. Klient rozgrzewa się we własnym zakresie. Na życzenie klienta istnieje możliwość przeprowadzenia rozgrzewki z trenerem personalnym w ramach czasu trwania treningu personalnego.
8. Trening personalny z trenerem trwa 60min.
9. Jeżeli trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy klienta trening nie zostanie wydłużony o czas niepunktualności.
10. Grafik treningów personalnych zostaje ułożony w porozumieniu z klientem na „stałe” (z góry umówione dni tygodnia i godziny) do póki nie zostanie zmieniony przez klienta lub trenera w ramach innych wolnych terminów.
11. Jeżeli klient nie ma ustalonych „stałych” terminów treningów – terminy spotkań ustalane są z miesięcznym wyprzedzeniem lub w inny ustalony sposób.
12. Trening wykupiony w ramach „pakietu” należy odwołać lub zmieniać jego termin przynajmniej na 24 godziny przed planowanym terminem treningu, inaczej trening zaliczony jest jako odbyty, chyba że trener zadecyduje inaczej.
13. Trening odwołany przez  uczestnika z jednodniowym wyprzedzeniem będzie przeprowadzony w innym terminie dogodnym dla obu stron.
14. W przypadku rezerwacji terminu treningu poza „pakietem” (np. płatnego każdorazowo za trening), jeśli zostanie odwołany w dniu umówionego terminu treningu obowiązuje opłata 50zł . Jeżeli treningi są umawiane poza „pakietem” obowiązuje opłata „z góry” przy rezerwacji terminu.
15. Przy wielokrotnie powtarzających się sytuacjach odwoływania umówionego terminu treningu trener może zerwać współpracę z klientem, w szczególności nie rezerwować „z góry” dla niego terminów.
16. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy. Klient powinien posiadać również wodę mineralną, aby uzupełniać utracone płyny podczas treningu.
17. Wskazane jest aby klient przyszedł na trening po wcześniejszym spożytym posiłku wg zaleceń trenera czy dietetyka.
18. W przypadku wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się aby na trening zabierany był ze sobą glukometr oraz słodkie przekąski (daktyle, żele dla cukrzyków, cukierki z dekstrozą).
19. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
20. Klienta obowiązuje regulamin I’m Studio, w którym odbywają się zajęcia.
21. Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu.
22. Trener może odwołać trening, gdy nie odnotował zaksięgowania płatności za umówiony trening.
23. Płatność za treningi może być dokonywana gotówką i/lub kartą (w recepcji ) lub przelewem. Jeśli opłata zostanie wykonana przelewem, należy tak planować przelew żeby wpłata została zaksięgowana na koncie odbiorcy na co najmniej jeden dzień przed odbyciem się treningu.
24. Cena treningu personalnego jest każdorazowo ustalana indywidualnie w zależności od zakresu świadczonych usług, ich częstotliwości, okresu ich trwania oraz sposobu płatności.
25. Zwrot za nie wykorzystany „pakiet treningowy” jest możliwy z zastrzeżeniem punktu 12 niniejszego regulaminu po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie.
26. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych.
27. W przypadku odwołania treningów przez trenera, Uczestnikowi przysługuje zwrot należności za niewykorzystane płatne treningi bądź może ustalić z trenerem nowy termin treningu odpowiadający obu stronom.
28. Uczestnik ma prawo do jednorazowego zawieszenia uczestnictwa w treningach maksymalnie na 2 tygodnie od dnia zgłoszenia trenerowi.
29. W celu zawieszenia zajęć uczestnik  jest zobowiązany poinformować trenera minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.
30. Ilość zawieszonych treningów musi być wykorzystana w jak najszybciej, ale w założonym wcześniej trybie treningowym zaraz po przeprowadzeniu pierwszego treningu po odwieszeniu uczestnictwa.
31. W przypadku spóźnienia trenera powyżej 30 minut klient otrzymuje 1 trening gratis.
32. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody trenera jest zabronione.
33. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu po wcześniejszym poinformowaniu o tym podopiecznego.
34. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem, a Trenującym.
35. Trenujący podpisuje się na karcie treningowej po każdym wykonanym treningu personalnym.
36. W przypadku, kiedy trening odbywa się w miejscu innym niż I’m Studio, opłatę za wejście trenera na siłownię/do klubu fitness klienta ponosi klient.
37. W przypadku, kiedy trening odbywa się w miejscu innym niż I’m Studio, koszt przejazdu trenera na siłownię/do klubu fitness/do domu klienta jest doliczany do stawki treningu, jeśli trening odbywa się poza terenem zabudowanym miasta Toruń. Stawka kosztu dojazdu liczona jest wg aktualnej ceny paliwa, ilości przejechanych kilometrów oraz średniej spalania.

Z usług studia mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz osoby posiadające karty partnerskie.