Regulamin zajęć Kids Therapy w I’m Studio

 

 1. Zajęcia Kids Therapy organizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem od  czerwca do września w soboty o godz. 10.00 i 11.00.
 2. Zajęcia te mają charakter grupowy i trwają 45 minut. Mogą w nich uczestniczyć tylko dzieci (w wieku od 6 do 12 lat), które wyrażają chęć uczestnictwa w nich i są zdolne wykonywać polecenia prowadzącego oraz umieją współpracować w grupie rówieśniczej. Maksymalna liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 10 osób.
 3. Zapisu do grupy Kids Therapy dokonuje rodzic lub opiekun prawny na podstawie skierowania od lekarza ortopedy, lekarza pierwszego kontaktu, higienistki szkolnej lub nauczyciela WF z dokładnym określeniem wady oraz zaleceń dotyczących wady postawy ciała.
 4. Przed przystąpieniem dziecka do pierwszych zajęć, rodzic lub opiekun, zobowiązany jest do wypełnienia pisemnej zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach i podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału jego dziecka w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
 5. Prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy. Dlatego przy zapisie rodzice zobowiązani są do osobistego poinformowania nauczyciela prowadzącego o ewentualnych zaburzeniach czy współistniejących chorobach dziecka (np. cukrzyca, astma, epilepsja, arytmia serca, alergia, autyzm, ADHD itp.). W przypadku ewentualnych zaburzeń rodzic jest zobowiązany, na prośbę prowadzącego zajęcia, do przedstawienia mu aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na udział w grupowych zajęciach korekcyjnych lub zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące wskazań do pracy z dzieckiem.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu zajęć i do punktualnego przybycia na zajęcia (spóźnienie powyżej 5 min. wyklucza możliwość korzystania z zajęć), a ich opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odbierania podopiecznych po zakończeniu ćwiczeń.
 7. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy  Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając obuwie i ubrania w należytym porządku. Zajęcia prowadzone są na boso. Obuwie należy zostawić przed salą lub w szatni.
 8. Na salę ćwiczeń można wchodzić tylko za zgodą prowadzącego.
 9. Zabrania się samodzielnego korzystania ze sprzętu i przyrządów bez zgody prowadzącego zajęcia (samowolnego wspinania, wieszania i huśtania się na drabinkach, trx itp.). Korzystanie z sali i sprzętu sportowego dozwolone jest tylko w obecności i za zgodą nauczyciela i na wyraźne jego polecenie.
 10. Rodzic (opiekun) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka zarówno w drodze na zajęcia, jak i w czasie powrotu do domu (po ich zakończeniu).
 11. Za bezpieczeństwo ćwiczących, porządek i dyscyplinę na sali korekcyjnej odpowiada prowadzący zajęcia, który przejmuje opiekę nad dziećmi podczas zajęć od ich rozpoczęcia, aż do ich zakończenia.
 12. W czasie zajęć rodzice (opiekunowie) dzieci nie mogą przebywać na terenie sali korekcyjnej.
 13. Na zajęcia korekcyjne dziecko nie powinno przychodzić chore (zakaźnie, przeziębione itp.).
 14. Prowadzący ma prawo do badania oglądowego postawy ciała dziecka w celu jak najlepszego doboru odpowiedniego do wady zestawu ćwiczeń.
 15. Samowolne opuszczanie sali ćwiczeń bez zgody prowadzącego zajęcia jest zabronione. Opuszczenie jej w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego. Uczestnicy, które muszą wyjść podczas zajęć (np. do toalety) powinny zgłosić to prowadzącemu i uzyskać na to od niego zgodę.
 16. Uczestnicy, którzy w trakcie zajęć doznali urazu kontuzji, lub źle się poczuli powinni niezwłocznie o tym fakcie powiadomić prowadzącego.
 17. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wyposażenia ucznia w pomoce niezbędne do uczestnictwa w zajęciach: kocyk korekcyjny lub gruby ręcznik kąpielowy oraz dwa woreczki z szorstkiego materiału – wypełnione grochem lub fasolą o wymiarach 15 x 15 cm.
 18. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do systematycznego, aktywnego i pełnego zaangażowania się w zajęcia programowe oraz szybkiego reagowania i ścisłego wykonywania wszystkich poleceń prowadzącego dotyczących szczególnie: ładu, porządku i dyscypliny. Brak zaangażowania uczestnika w zajęciach, brak współpracy w grupie rówieśniczej (np. we współzawodnictwie), nie wykonywanie poleceń prowadzącego, brak kultury i przestrzegania ustalonych zasad współżycia, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i pozostałych uczestników, wszelkie przejawy agresji w stosunku do innych uczestników zajęć czy do prowadzącego, jak również brak dbałości o sprzęt i przybory oraz wyposażenie  I’m Studio, będzie stanowić podstawę do wykreślenie go z listy uczestników.
 19. Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników zajęć obowiązuje zakaz noszenia biżuterii i wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów takich jak: łańcuszki, zegarki, pierścionki, kolczyki itp., które należy pozostawić w domu.
 20. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy i przedmiotów wartościowych pozostawionych w szatni, a ponadto nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez dzieci w czasie zajęć.
 21. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej.
 22. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania majątku znajdującego się w obiekcie I’m Studio oraz dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń, w których przebywają.
 23. Do  sali ćwiczeń nie wolno wnosić jedzenia oraz picia w opakowaniach szklanych, niebezpiecznych przedmiotów itp., nie wolno rozlewać wody na podłogę, żuć gumy do żucia, korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 24. Za celowe uszkodzenie lub zniszczenie podczas zajęć sprzętu lub przyborów gimnastycznych odpowiada finansowo rodzic lub opiekun prawny dziecka, które je wyrządziło.
 25. Salka do ćwiczeń jest wyposażona w lustra. W związku z tym należy zachować ostrożność i odpowiednio bezpieczną odległość podczas ćwiczeń (zwłaszcza podczas ćwiczeń z przyborami). Odległość powinna wynosić ok. 0,5 m.
 26. Rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek poinformować  prowadzącego zajęcia każdorazowo, kiedy dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach.
 27. Po zapełnieniu miejsc w grupie korekcyjnej – zapis każdego kolejnego dziecka na zajęcia odbywa się na listę rezerwową. Każde dziecko zapisane na listę rezerwową ma prawo rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach dopiero po zwolnieniu się miejsca na liście głównej. Informację o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej rodzic (opiekun prawny) otrzymuje telefonicznie, e-mailowo lub SMS-owo od prowadzącego zajęcia. Po otrzymaniu tej informacji rodzic (opiekun) ma obowiązek zgłosić się w ciągu 1 tygodnia do prowadzącego i podpisać zgodę na udział dziecka w zajęciach.
 28. W celu szybszego osiągnięcia efektu korekcyjnego każdy uczestnik zajęć powinien wykonywać w domu zalecone mu zadania ruchowe, a rodzic (opiekun prawny) powinien systematycznego kontrolować dziecko w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń domowych.
 29. W przypadku zaistnienia potrzeby kontaktu z rodzicem (opiekunem) dziecka należy pozostawić prowadzącemu aktualny numer telefonu.